เกี่ยวกับ SCSU

เรามุ่งมั่นในการเตรียมพร้อมให้นักศึกษาได้สร้างความแตกต่างในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันระดับสากลผสานกับเทคโนโลยีทันสมัย และการสื่อสารที่เพิ่มขึ้น มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเน้นการเรียนการสอนที่หลากหลาย แผนสำเร็จการศึกษาที่ยืดหยุ่น และภาวะผู้นำด้านสติปัญญาที่แข็งแกร่ง จงตั้งปณิธานให้แน่วแน่และตั้งใจฝึกฝนทักษะความเป็นผู้นำด้านธุรกิจ เป็นผู้นำที่มีความยืดหยุ่นในเรื่องนวัตกรรม และพัฒนาตัวเองอย่างยั่งยืนในการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน

พันธกิจ

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้วยการศึกษาที่มีคุณภาพ เพื่อช่วยเหลือสังคมและองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลก พร้อมกับเป้าหมายสูงสุดคือการเป็นบุคคลที่เพียบพร้อมในทุกด้านที่สร้างประโยชน์ให้แก่โลก

วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา​

เพื่อบรรลุตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตได้วางวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาไว้ดังนี้
หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องมี

  •         ความตื่นรู้และเข้าใจชีวิต โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบุคคลและวิชาการ
  •         ทัศนคติรักช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นผู้นำที่มีวินัยในแบบของตนเองและในสังคม
  •         มาตรฐานทางจริยธรรมในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในสาขาอาชีพ
  •        ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์

ประวัติ

ในปี พ.ศ. 2555 ดร. ซามูเอล รี (Samuel Rhee) ได้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตขึ้นในลอสแอนเจลิส จากแนวคิดที่ต้องการสร้างสถานศึกษาระดับที่สูงขึ้น โดยตั้งใจให้เป็นสถานศึกษาที่มีคุณภาพสูงด้วยค่าใช้จ่ายไม่สูง และดูแลเอาใจใส่นักศึกษาอย่างดี ก่อนหน้านี้ ที่ตั้งของเราอยู่ที่ 3540 Wilshire Blvd., Los Angeles, California จากนั้นในปี พ.ศ. 2559 ได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่ 3470 Wilshire Blvd., Los Angeles, California 90010 ปัจจุบันนี้ นักศึกษาที่จบการศึกษาต่างแยกย้ายไปทำงานและใช้ชีวิตตามที่ต่าง ๆ ทั่วโลก ทำประโยชน์ช่วยเหลือผู้อื่นอีกมากมายโดยยึดปรัชญาการศึกษาของเราเป็นที่ตั้ง

ปรัชญาการสอน

ปรัชญาการศึกษา

 

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตมุ่งมั่นในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมด้วยความรู้ด้านวิชาการ ที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต (SCSU) เราเชื่อมั่นว่าความรู้ที่ได้จากการศึกษาและการนำไปปฏิบัติได้จริงเป็นการสร้างนักศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ฉะนั้น มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตจึงมุ่งมั่นที่จะเตรียมความพร้อมให้นักศึกษามีสายสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับมหาวิทยาลัยและเพื่อนนักศึกษาด้วยกัน โดยบริหารจัดการให้มีสื่อที่จำเป็นและสร้างทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงในการใช้ชีวิตและในสาขาอาชีพของนักศึกษาในอนาคต

 

ค่านิยมว่าด้วยจริยธรรม

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตทุ่มเทอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพและความดีงามของสถาบัน เราจึงมุ่งมั่นในการเป็นตัวอย่างที่ดี กระทำการทุกสิ่งอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาทั้งต่อนักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองวิทยฐานะ และสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะอย่างเปิดเผยและซื่อตรง โดยดำเนินการกระบวนการตรวจทานการรับรองวิทยฐานะด้วยความเคร่งครัดและซื่อสัตย์ ยึดถือนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด และเป็นสถาบันที่ได้การรับรองวิทยฐานะที่ถูกต้องทุกประการ