วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา

เพื่อบรรลุตามพันธกิจ มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตได้วางวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาไว้ดังนี้
หลังจากจบการศึกษา นักศึกษาจะต้องมี

  • ความตื่นรู้และเข้าใจชีวิต โดยมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านบุคคลและวิชาการ
  • ทัศนคติรักช่วยเหลือผู้อื่นและเป็นผู้นำที่มีวินัยในแบบของตนเองและในสังคม
  • มาตรฐานทางจริยธรรมในการดำเนินชีวิตส่วนตัวและในสาขาอาชีพ
  • ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์