ค่านิยมว่าด้วยจริยธรรม

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตทุ่มเทอย่างยิ่งในการรักษาคุณภาพและความดีงามของสถาบัน เราจึงมุ่งมั่นในการเป็นตัวอย่างที่ดี กระทำการทุกสิ่งอย่างถูกต้องและตรงไปตรงมาทั้งต่อนักศึกษา องค์กรต่าง ๆ ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบรับรองวิทยฐานะ และสาธารณชน รวมถึงการสื่อสารกับคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะอย่างเปิดเผยและซื่อตรง โดยดำเนินการกระบวนการตรวจทานการรับรองวิทยฐานะด้วยความเคร่งครัดและซื่อสัตย์ ยึดถือนโยบายและขั้นตอนต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการกำหนด และเป็นสถาบันที่ได้การรับรองวิทยฐานะที่ถูกต้องทุกประการ