การศึกษา

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต (SCSU) ได้สร้างคุณภาพการศึกษาให้แข็งแกร่งเพื่อสร้างผู้นำที่มีความกรุณาและจริยธรรม ผู้ซึ่งพร้อมจัดการรับมือสถานการณ์ที่ท้าทายของโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การสร้างผู้นำในอนาคต

ด้วยสภาพแวดล้อมที่มีการช่วยเหลือร่วมมือกันภายใต้กฎระเบียบที่ใช้ร่วมกัน นักศึกษาของเราจะได้ต้องคิดวิเคราะห์เพื่อตอบคำถามต่าง ๆ และได้รับความรู้เพิ่มเติมทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนผ่านทางสิ่งต่าง ๆ ดังนี้

·        งานค้นคว้าวิจัยและองค์ความรู้  สร้างความท้าทายและความแตกต่างแก่งานค้นคว้าเดิม

·        การร่วมมือกันและกิจกรรมสร้างสรรค์ ร่วมมือกับคณาจารย์และนักศึกษากลุ่มต่าง ๆ ในการแก้ปัญหาและบรรลุเป้าหมายต่าง ๆ ที่วางไว้

·        การมีส่วนร่วมในชุมชน ใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ได้เรียนมาช่วยเหลือผู้คนที่อยู่ใกล้เคียงโดยยึดหลักความเป็นธรรมทางสังคมและจริยธรรม

·        การรู้เท่าทันสถานการณ์โลกและการศึกษา ใช้โอกาสที่ได้เรียนต่างประเทศในการเปิดรับความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเพิ่มการเรียนรู้

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตบริหารจัดการระบบการเรียนรู้ที่เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้จาก “โลกแห่งความจริง” เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ในวงกว้าง ความคิดสร้างสรรค์ที่มีพลัง ทักษะความรู้ขั้นสูง รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและตนเอง

 

ผลที่ตามมาก็คือ นักศึกษาได้นำความรู้ในเรื่องธุรกิจ หลักวิทยาศาสตร์ และทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้มาแก้ปัญหามากมายที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี