ปฎิทินการศึกษา

 

กำหนดวันสมัครเข้าศึกษาปี พ.ศ. 2563

การสมัครเข้าเรียนตามหลักสูตรที่ต้องการมีกำหนดการดังนี้

ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2563

กำหนดการเริ่มวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ฤดูหนาว พ.ศ. 2564

กำหนดการเริ่มวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ไม่มีการรับสมัครเข้าเรียนหลังจากวันที่กำหนดของแต่ละภาคเรียน

ฤดูใบไม้ร่วง พ.ศ. 2563* (ภาคเรียนปัจจุบัน)

2 ต.ค.วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
5 ต.ค.เปิดการเรียนการสอน เปิดเรียนวันแรกสำหรับนักศึกษาทุกคน
18 ต.ค.วันสุดท้ายของการเปลี่ยนชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนปัจจุบัน
25 ต.ค.วันสุดท้ายของการลาพักการเรียนโดยไม่มีการลงหลักสูตร
12 พ.ย. – 6 ธ.ค.กำหนดเปิดลงทะเบียนนักศึกษาช่วงฤดูหนาวปี พ.ศ. 2564
11 พ.ย.วันทหารผ่านศึก (ชดเชย) – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
15 พ.ย.อนุญาตให้ถอนรายวิชาหลังจากวันนี้ได้โดยต้องมีคำร้องและจะต้องมีเหตุผลที่สำคัญและน่าเชื่อถือ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่นักศึกษาไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดแจ้ง
28 – 29 พ.ย.วันขอบคุณพระเจ้า – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
9 – 14 ธ.ค.วันสอบปลายภาค
27 ธ.ค.ผลการเรียนส่งเข้าสำนักงานทะเบียนและข้อมูล

24, 25 และ 31 ธ.ค.

1 ม.ค. 2564

มหาวิทยาลัยปิด

ฤดูหนาว พ.ศ. 2564

27 ธ.ค.วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
4 ม.ค.เปิดการเรียนการสอน เปิดเรียนวันแรกสำหรับนักศึกษาทุกคน
15 ม.ค.วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาหรือลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
18 ม.ค.วันมาร์ติน ลูเธอร์ คิง จูเนียร์ – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
22 ม.ค.วันสุดท้ายของการลาพักการเรียนโดยไม่มีการลงหลักสูตร
18 ก.พวันประธานาธิบดี – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
19 ก.พ. – 5 มี.ค.กำหนดเปิดลงทะเบียนนักศึกษาของภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิปี พ.ศ. 2564
19 ก.พ.

อนุญาตให้ถอนรายวิชาหลังจากวันนี้ได้โดยต้องมีคำร้องและจะต้องมีเหตุผลที่สำคัญและน่าเชื่อถือ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่ นักศึกษาไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดแจ้ง

8 – 12 มี.ค.วันสอบปลายภาค
26 มี.ค.ผลการเรียนส่งเข้าสำนักงานทะเบียนและข้อมูล
13 มี.ค. – 4 เม.ย.ปิดภาคเรียนฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ พ.ศ. 2564

2 เม.ย.วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
5 เม.ย.เปิดการเรียนการสอน เปิดเรียนวันแรกสำหรับนักศึกษาทุกคน
17 เม.ย.วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาหรือลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
24 เม.ย.วันสุดท้ายของการลาพักการเรียนโดยไม่มีการลงหลักสูตร
18 พ.ค. – 5 มิ.ย.กำหนดเปิดลงทะเบียนนักศึกษาของภาคเรียนฤดูร้อนปี พ.ศ. 2564
22 พ.ค.

อนุญาตให้ถอนรายวิชาหลังจากวันนี้ได้โดยต้องมีคำร้องและจะต้องมีเหตุผลที่สำคัญและน่าเชื่อถือ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่นักศึกษาไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดแจ้ง

31 พ.ค.วันระลึกถึงทหารสหรัฐที่เสียชีวิต – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
7–11 มิ.ย.วันสอบปลายภาค
18 มิ.ย.ผลการเรียนส่งเข้าสำนักงานทะเบียนและข้อมูล
12 มิ.ย. – 4 ก.ค.ปิดภาคเรียนฤดูใบไม้ผลิ

ฤดูร้อน พ.ศ. 2564

2 ก.ค.วันสุดท้ายสำหรับการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่
5 ก.ค.วันชาติอเมริกา (ชดเชย) – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
6 ก.ค.เปิดการเรียนการสอน เปิดเรียนวันแรกสำหรับนักศึกษาทุกคน
16 ก.ค.วันสุดท้ายของการเพิ่มรายวิชาหรือลงทะเบียนช้ากว่ากำหนด
23 ก.ค.วันสุดท้ายของการลาพักการเรียนโดยไม่มีการลงหลักสูตร
23 ส.ค. – 10 ก.ย.กำหนดเปิดลงทะเบียนนักศึกษาของภาคเรียนฤดูใบไม้ร่วงปี พ.ศ. 2564
20 ส.ค.

อนุญาตให้ถอนรายวิชาหลังจากวันนี้ได้โดยต้องมีคำร้องและจะต้องมีเหตุผลที่สำคัญและน่าเชื่อถือ หรือมีเหตุฉุกเฉินที่นักศึกษาไม่สามารถควบคุมได้อย่างชัดแจ้ง

6 ก.ย.วันแรงงาน – วันหยุดทำการของมหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยปิด)
7 – 10 ก.ย.วันสอบปลายภาค
17 ก.ย.ผลการเรียนส่งเข้าสำนักงานทะเบียนและข้อมูล
11 ก.ย. – 3 ต.ค.ปิดภาคเรียนฤดูร้อน

*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง