หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

เตรียมพร้อมสู่ความเป็นมืออาชีพด้วยหลักสูตรที่เน้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ และสอดคล้องกับสาขาอาชีพ เข้าใจเรื่องสภาพแวดล้อมขององค์กรและภาระหน้าที่อันซับซ้อนในมุมมองที่กว้างขึ้น เพื่อเตรียมแข่งขันในภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบัน

รายละเอียดเบื้องต้นของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตนี้เตรียมพร้อมนักศึกษาให้สามารถจัดการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและมืออาชีพ เข้าใจความแตกต่างด้านวัฒนธรรม วิเคราะห์หัวข้อที่เกี่ยวกับเรื่องจริยธรรม และประยุกต์ใช้ทักษะด้านธุรกิจที่ได้เรียนจากหลักสูตร ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับคนที่ต้องการเตรียมพร้อมตนเองเพื่อไปทำงานในระดับผู้บริหารระดับต้นหรือระดับกลาง

  • เรียนรู้ทักษะและความรู้ที่หลากหลายจากหลักสูตร เช่น การบัญชี การเป็นผู้ประกอบการ การเงิน ธุรกิจทั่วไป ทรัพยากรมนุษย์ ระบบข้อมูล การบริหารจัดการ การตลาด การสื่อสารในองค์กร ภาวะผู้นำในองค์กร และระบบห่วงโซ่อุปทาน
  • พร้อมให้เรียนทั้งแบบออนไลน์และที่มหาวิทยาลัย โดยมีสื่อการสอนแบบบูรณาการครบครัน
  • ให้ความรู้และสอนโดยคณาจารย์มากความสามารถและมีประสบการณ์ด้านธุรกิจ