หลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจ (3 ปี)

รายละเอียดเบื้องต้นของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาบริหารธุรกิจมีขึ้นเพื่อให้ความรู้และสร้างทักษะที่จำเป็นในด้านอาชีพที่ประสบความสำเร็จในแง่การบริหารธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป รายวิชาเกี่ยวกับเทคโนโลยี และรายวิชาในสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีรายวิชาบัญชี จริยธรรมธุรกิจ การเงินธุรกิจและองค์กร กฎหมายธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเป็นผู้ประกอบการ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการต่างประเทศ การตลาด การบริหารการปฏิบัติการ ภาวะผู้นำองค์กร พฤติกรรมองค์กร ทฤษฎีองค์กร การวิเคราะห์เชิงปริมาณ การวิเคราะห์เชิงสถิติ การจัดการกลยุทธ และอื่น ๆ ที่คล้ายหลักสูตรอื่นของเรา

ตารางสรุปข้อกำหนดของหลักสูตร

ระยะเวลาประมาณ 12 ภาคเรียน หรือ 3 ปี
กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป66 หน่วยกิตภาคเรียน
วิชาหลัก75 หน่วยกิตภาคเรียน
วิชาเลือก39 หน่วยกิตภาคเรียน
หน่วยกิตรวมเพื่อสำเร็จการศึกษา180 หน่วยกิตภาคเรียน

สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตร

หลังจบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนีย สเตตแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะในการ :

  1. นำหลักจริยธรรมและกฎหมายมาปรับใช้กับวงการธุรกิจ
  2. ค้นคว้าวิจัยอิสระที่เกี่ยวข้องกับประเด็นธุรกิจต่าง ๆ
  3. ใช้ทักษะการนำเสนอทั้งการเขียนและพูดที่ดีสมกับที่สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ
  4. มีมุมมองธุรกิจระดับสากลโดยอิงตามสิ่งที่เรียนรู้จากวงการธุรกิจต่างชาติและวัฒนธรรมต่าง ๆ
  5. บูรณาการความรู้ที่ได้จากหลักสูตรมาใช้ในการทำประโยชน์ให้แก่ชุมชนระดับท้องถิ่นและสากล

Sample Course of Study

หมวดศึกษาทั่วไป: 66 หน่วยกิต

วิชาหลัก: 75 หน่วยกิต

วิชาเลือก : 39 หน่วยกิต

รายวิชาหลัก:        ___________                                                 หน่วยกิตภาคเรียน

ACC    230     Financial Accounting                                                        3 units

ACC    231      Managerial Accounting                                                   3 units

BUS    445      International Business                                                     3 units

CIS      270     Information Systems and Technology Fund….            3 units

CIS      370     Information Systems Theory and Practice                  3 units

ECO    201      Principles of Economics I: Microeconomics               3 units

ECO    202     Principles of Economics II: Macroeconomics              3 units

FIN     360     Business Finance                                                               3 units

HRM  313      Human Resources Management                                    3 units

LAW   240     Legal Environment of Business                                     3 units

MGT   310      Management Theory                                                      3 units

MGT   312      Organizational Behavior                                               3 units

MGT   412      Small Business Management                                        3 units

MGT   418      International Management                                          3 units

MGT   490     Strategic Management Seminar                                   3 units

MKT   350     Principles of Marketing                                                  3 units

MKT   355      Consumer Behavior                                                        3 units

MKT   358     International Marketing                                                 3 units

MKT   454      Marketing Research                                                        3 units

OMG  230     Introduction to Supply Chain Management                3 units

OMG  321      Business Statistics                                                            3 units

OMG  322     Operations Management                                                 3 units

นอกเหนือจากรายวิชาหลัก นักศึกษาต้องเลือก 13 รายวิชาเลือก

วิชาเลือก:                                       _____                                       หน่วยกิตภาคเรียน

ACC    330     Intermediate Accounting                                                    3 units

ACC    337      Cost Accounting                                                                   3 units

CIS      272      Business Programming                                                      3 units

CIS      275      Internet Literacy                                                                  3 units

FIN     485     Entrepreneurial Finance                                                     3 units

HRM  318      Training and Development                                                 3 units

LAW   340     Law of Business Organizations                                          3 units

MGT   416      Leadership                                                                             3 units

OMG  428     Purchasing Management                                                     3 units

OMG  430     ERP and SCM Cases                                                                3 units

POL    335      International Politics                                                            3 units

ICS      345      Introduction to International Development              3 units  

ICS      347      Micro Issues in Relief Development                                 3 units

ICS      351      Business Entrepreneurship                                                3 units

ICS      380      Intercultural Business Communication                           3 units 

ICS      412      Serving Diverse Communities                                           3 units

BUS    214       Business Ethics                                                                     3 units