หลักสูตร

ข้อกำหนดทั่วไปของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวัฒนธรรมนานาชาติทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้เกี่ยวกับระบบศาสนาและความเชื่อที่แตกต่างกันออกไปของโลก และมีทักษะด้านวัฒนธรรมและการรับมือกับวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน หลักสูตรนี้ใช้โครงสร้างแบบสหวิทยาการและพัฒนาเพื่อพิเคราะห์ในเรื่องวัฒนธรรม อำนาจ ชื่อเสียง สิทธิพิเศษ ความสัมพันธ์ระหว่างกันของกลุ่ม การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในด้านสังคม พลเมือง และโลกแห่งการทำงาน ใช้เวลาเรียน 3 ปี โดยจะต้องเรียนให้ครบอย่างน้อย 66 หน่วยกิตในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยรายวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา ปรัชญา และอื่น ๆ โดยลงทะเบียนเรียนรายวิชาแบบเลือกที่มีอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวัฒนธรรมนานาชาติ โดยรายวิชาเหล่านี้จะเน้นด้านการบริการธุรกิจจากหลักการและมุมมองแง่ธุรกิจ รายวิชามีดังนี้

ตารางสรุปสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

ปริญญากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปวิชาหลักวิชาเลือกรวมหน่วยกิต
ศิลปศาสตร์บัณฑิต667539180

ตัวอย่างรายวิชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป : 66 หน่วยกิต

วิชาหลัก : 75 หน่วยกิต

วิชาเลือก : 39หน่วยกิต

รายวิชาหลัก:                                                               หน่วยกิตภาคเรียน

ICS      130      Introduction to Human Communication                        3 units

ICS      205     Introduction to Linguistics                                                3 units

ICS      230      Communication Strategies in Conflict Management    3 units

ICS      275      Interpersonal Communication                                         3 units

ICS      278      Problem Solving through Group Discussion                  3 units

ICS      301      General Cultural Anthropology                                        3 units

ICS      310      Foundations for Global Studies                                        3 units

ICS      311      General Linguistics                                                              3 units

ICS      320      Speech Skills and Techniques                                          3 units

ICS      321      Interpersonal and Intercultural Adjustment                  3 units

ICS      325      Peoples of the World 1                                                        3 units

ICS      326      Peoples of the World 2                                                       3 units

ICS      332      English Language and Cultural Learning 1                     3 units

ICS      333      English Language and Cultural Learning 2                    3 units

ICS      370      Intercultural Communication                                           3 units

ICS      371       Intercultural Communication 2                                       3 units

ICS      380      Intercultural Business Communication                          3 units

ICS      390      Cross Cultural Management                                             3 units

ICS      395      Organizational Communication                                       3 units

ICS      400      Language and Communication Behavior                       3 units

ICS      405      Cultural Emotions                                                              3 units

ICS      410      National Identity, Race, and Popular Culture                3 units

นอกเหนือจากรายวิชาหลัก นักศึกษาต้องเลือก 13 รายวิชาเลือก

รายวิชาเลือก:                                                                                  หน่วยกิตภาคเรียน

ICS      300      Applied Writing in Communication Studies                  3 units

ICS      345      Introduction to International Development              3 units    

ICS      347      Micro Issues in Relief Development                                3 units

ICS      351       Business Entrepreneurship                                               3 units

ICS      361       Race, Racism, and Human Variation                              3 units

ICS      406      Latino Communities in U.S. Society                                3 units

ICS      411       Achieving Intercultural Proficiency in Urban Com…    3 units

ICS      412      Serving Diverse Communities                                           3 units

ICS      415       Leadership                                                                           3 units

ICS      421      Communication and Diversity                                          3 units

ICS      433     Community Development Models and Strategy             3 units

ICS      435      Management and Organizational Behavior                    3 units

ICS       475     Multicultural Education                                                     3 units

BUS    214       Business Ethics                                                                   3 units