ปริญญาโท

ปริญญาโท

ก้าวหน้าในสาขาอาชีพ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตจัดเตรียมเนื้อหาเน้นทักษะการทำงานหลากหลายหน้าที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นผู้นำหรือผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาปรับใช้ในสาขาอาชีพที่มุ่งหวังได้ปริญญาโท


 

calendar

จบภายใน 12 ถึง 24 เดือน

 

 

credits

เรียน 64 หน่วยกิต

 

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต

ประสบการณ์จากหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

เตรียมพร้อมเพื่อความสำเร็จในตลาดสากล

ระหว่างเรียนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาจะถูกกระตุ้นให้คิดอย่างสร้างสรรค์ แก้ปัญหา และทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่มาจากทั่วโลก ในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่ร่วมกันทำงานและต่างเชื้อชาติ นักศึกษาจะได้เรียนรู้ภูมิหลังและประสบการณ์ที่แตกต่างกันออกไปของเพื่อนร่วมชั้นเรียน และยังได้เรียนรู้ภาวะผู้นำผ่านสภาพแวดล้อมสากลนี้อย่างแท้จริง การที่จะประสบความสำเร็จในโลกธุรกิจปัจจุบัน นักศึกษาจำเป็นต้องมีสิ่งอื่น ๆ อีกมากมาย ไม่ใช่เฉพาะใบปริญญา ฉะนั้นที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต นักศึกษาจะได้มากกว่าความรู้จากหลักสูตร มากกว่าธุรกิจ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับโลก อนาคต และตัวเอง นักศึกษาจะมีทักษะที่นำไปใช้ได้จริงมากมาย รวมถึงมีแนวคิดที่ดีเหมาะแก่การนำไปใช้ในสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไปทุกวัน

เกิดการพัฒนา

มีความสามารถและความมั่นใจในการทำงานในตำแหน่งหัวหน้างาน

ทำทุกอย่างให้เป็นไปได้

สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพกับทุกคนที่มีภูมิหลังหลากหลายทั้งเรื่องวัฒนธรรม การศึกษา และสาขาอาชีพ

รู้จักช่วยเหลือ

สร้างสัมพันธภาพที่แข็งแกร่งและยืนยาวกับผู้อื่นเพื่อสร้างกลุ่มคนจากสาขาอาชีพต่าง ๆ และกลุ่มเพื่อนที่ดี

เปิดกว้าง

แลกเปลี่ยนข้อมูล นำทฤษฎีไปปฏิบัติในชีวิตจริง ร่วมมือกันวิเคราะห์ปัญหา และสร้างกลยุทธ์ไปด้วยกัน