หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (2 ปี)

รายละเอียดเบื้องต้นของหลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจัดทำขึ้นสำหรับบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งมีอาชีพและความรับผิดชอบด้านการบริหารจัดการมากกว่าหนึ่งหน้าที่ และต้องการเพิ่มพูนความรู้และทักษะเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของตนเอง โดยเน้นความรู้และทักษะด้านการจัดการบริหารที่หลากหลาย สามารถนำไปประยุกต์และบูรณาการไปใช้ได้ จุดประสงค์หลักของหลักสูตรคือ การสร้างระบบความคิดวิเคราะห์ระดับบริหาร การสร้างความสัมพันธ์ในทีม การตัดสินใจ และการเป็นผู้นำ

หลักสูตรประกอบด้วย 10 รายวิชาหลักและ 2 รายวิชาเลือก ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกได้จากรายชื่อวิชาที่ทางมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตต กำหนดไว้ตามความสนใจและความรู้ที่ต้องการเน้นในสาขาบริหารธุรกิจ

รายวิชาธุรกิจหลักประกอบด้วยบัญชี จริยธรรมธุรกิจ กฎหมายธุรกิจ การเงิน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจต่างประเทศ การจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ และการวิเคราะห์เชิงสถิติ ทุกรายวิชาจะเน้นเรื่องพฤติกรรมและการปฏิบัติในแง่ธุรกิจด้านจริยธรรม และการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบในสังคมสากล

ตารางสรุปข้อกำหนดของหลักสูตร

ระยะเวลา:ประมาณ 2 ปี
วิชาหลัก: 40 หน่วยกิตภาคเรียน
วิชาเลือก: 24 หน่วยกิตภาคเรียน
หน่วยกิตรวมเพื่อสำเร็จการศึกษา 64 หน่วยกิตภาคเรียน

สิ่งที่ได้จากการเรียนหลักสูตร

หลังจบการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ความรู้และทักษะในการ :

  1. ใช้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ธรรมชาติขององค์กรต่าง ๆ
  2. มีภาวะผู้นำด้านการบริหารจัดการและเปลี่ยนแปลงองค์กร
  3. ตรวจสอบและประเมินทรัพย์สินทางปัญญาขององค์กร และสามารถระบุวิธีการพัฒนาสินค้าไปใช้ในเชิงประกอบการธุ
  4. มีความสามารถในการจัดการและบริหารองค์กร