ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ค่าธรรมเนียมการศึกษามีดังนี้

  1. ค่าสมัคร (ไม่คืนทุกกรณี) $150.00
  2. ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี $200 ต่อหน่วยการเรียน

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาโท $450 ต่อหน่วยการเรียน

  1. ค่าบัตรนักศึกษา $20.00
  2. ค่าใบแสดงผลการศึกษาและเอกสารต่าง ๆ $30.00 ต่อสำเนา
  3. ค่าลงทะเบียนเรียน $80 ต่อภาคการศึกษา
  4. ค่าธรรมเนียมบริการเทคโนโลยี $30 ต่อภาคการศึกษา
  5. ค่าจัดส่งเอกสารและค่าดำเนินการ (สำหรับต่างประเทศ) $100

นโยบายคืนเงิน

สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับการถอนรายวิชาจากหลักสูตรได้ โดยต้องเขียนคำร้องยกเลิกส่งให้แก่นายทะเบียน นักศึกษาอาจถอนรายวิชาจากหลักสูตรและรับเงินคืนเต็มจำนวนเมื่อใดก็ได้ก่อนเริ่มหลักสูตรหรือในช่วงสัปดาห์แรก วันที่ได้รับฟอร์มการขอยกเลิกอย่างเป็นทางการให้ถือเป็นวันขอถอนรายวิชา หากยกเลิกหลังจากหนึ่งสัปดาห์แรก จะคืนให้ตามสัดส่วน มหาวิทยาลัยจะต้องทำเรื่องคืนเงินให้แก่นักศึกษาภายใน 45 วัน นักศึกษามีสิทธิ์ได้รับเงินคืน 60% นับจากการเริ่มลงทะเบียนเรียน

ยอดค้างชำระ

จะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ครบตามจำนวนก่อนจบการศึกษา จะไม่มีการให้ใบแสดงผลการศึกษาและใบประกาศนียบัตรจนกว่าจะได้รับการชำระครบเต็มจำนวน การชำระเงินเข้าบัญชีจะสมบูรณ์ต่อเมื่อธนาคารนำเงินจากเช็คเข้าบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การช่วยเหลือด้านการเงิน

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตไม่ได้เข้าร่วมโปรแกรมช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียนกับรัฐบาลกลางหรือรัฐ

**ค่าธรรมเนียมการศึกษาต่าง ๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า**