นักศึกษานานาชาติ

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในการออกฟอร์ม I-20 สำหรับวีซ่าจากประเทศอื่น ๆ เมื่อรับผู้สมัครที่เป็นชาวต่างชาติเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตจะส่งเอกสารต่าง ๆ รวมถึง I-20 ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นักศึกษาชาวต่างชาติจะต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา นั่นหมายถึงนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเรียนเก็บให้ได้ 8 หน่วยกิตหรือมากกว่านั้นต่อหนึ่งภาคการศึกษา และนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเรียนเก็บให้ได้อย่างน้อย 12 หน่วยกิต หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อนายทะเบียน