นโยบายและขั้นตอนการสมัคร

ข้อมูลทั่วไป

 

นโยบายการสมัครเข้าศึกษา

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตเปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ สิ่งที่ใช้ในการสมัครเข้าศึกษามีดังนี้

เอกสารสำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย : ผู้สมัครที่ต้องการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องสำเร็จการศึกษาจากชั้นมัธยมปลายหรือเทียบเท่าวุฒิการศึกษาระดับมัธยมปลายด้วยการสอบ GED ตามหลักสูตรการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการสหรัฐอเมริกา หากไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ ผู้สมัครอาจสมัครเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหาร

การสอบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา : นักศึกษาใหม่ทุกคนจะต้องส่งคะแนน ACT หรือ SAT ให้แก่ฝ่ายทะเบียน แม้ว่าไม่มีการกำหนดคะแนนขั้นต่ำไว้สำหรับเข้าศึกษา แต่คะแนนที่ได้นั้นจะต้องบ่งบอกความสามารถในระดับที่น่าพอใจที่จะศึกษาในระดับวิทยาลัยได้ ข้อมูลเกี่ยวกับ SAT ขอได้จากฝ่ายแนะแนวโรงเรียนมัธยมปลาย หรือ www.collegeboard.com ส่วนข้อมูลเกี่ยวกับ ACT ขอได้จากฝ่ายแนะแนวโรงเรียนมัธยมปลาย หรือ www.act.org ผู้สมัครเข้าศึกษาที่ไม่ส่งคะแนน ACT หรือ SAT จะต้องอยู่ในสภาพวิทยาทัณฑ์

บัณฑิตวิทยาลัย : ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโทจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า หากไม่มีคุณสมบัติข้อนี้ ผู้สมัครอาจสมัครเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษที่ได้รับการรับรองจากฝ่ายบริหาร

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

1. ใบสมัครเข้าศึกษาและเอกสารอื่น ๆ สามารถขอได้จากสำนักงานสมัครเข้าศึกษา ผู้ที่สนใจอาจขอผ่านทางโทรศัพท์ เอกสารส่งทางไปรษณีย์ หรือดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ต ข้อมูลติดต่อด้านล่างนี้

Southern California State University
3470 Wilshire Blvd., Suite 380, Los Angeles, CA 90010
โทรศัพท์ (213) 382 – 5300 โทรสาร (213) 403-5636
อีเมล info@scsu.us
เว็บไซต์ http://www.scsu.us/AppForm/application-form.php

ส่วนใบสมัครเข้าศึกษาเพื่อดำเนินการขั้นตอนต่อไป

  1. ชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 150$ (ไม่คืนทุกกรณี)
  2. เตรียมกรอกเอกสารด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน
  • ข้อมูลการศึกษา*
  • ข้อมูลเบื้องต้น*
  • ใบแสดงผลการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือ GED**
  1. สำหรับนักศึกษานานาชาติ ต้องแสดงหลักฐานความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษแก่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตพิจารณาการรับเข้าศึกษา โดยจะต้องส่งคะแนน TOEFL หรือทำข้อสอบภาษาอังกฤษที่มหาวิทยาลับจัดทำขึ้น
  2. 5. โปรดดูสิ่งที่ต้องใช้ในแต่ละหลักสูตรได้ที่ส่วนหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

*เอกสารเหล่านี้เป็นส่วนที่สำนักงานจะต้องได้รับก่อนรับนักศึกษาและเข้าเรียน

**หากไม่มีเอกสารเหล่านี้ ผู้สมัครอาจสมัครเข้าศึกษาในฐานะนักศึกษาพิเศษได้

เมื่อส่งใบสมัครเข้าศึกษาและเอกสารตามที่กำหนดอื่น ๆ แล้ว สำนักงานรับสมัครเข้าศึกษาจะตรวจทานเอกสารและยืนยันการส่งเอกสารสมบูรณ์ของผู้สมัครแต่ละคน จากนั้นสำนักงานรับสมัครเข้าศึกษาจะประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังนี้

  • การมีส่วนร่วมในชุมชน
  • การประเมินความสามารถทางการศึกษาก่อนหน้านี้ และความสามารถในการเรียนจบตามหลักสูตรการศึกษา
  • คำแนะนำ

ผู้สมัครจะได้รับแจ้งผลอย่างเป็นทางการ และนักศึกษาที่ได้เข้าศึกษาจะได้รับข้อมูลปฐมนิเทศ

การเรียนชดเชย

การเรียนชดเชยระหว่างหลักสูตรต่าง ๆ จะพิจารณาโดยมหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตและ/หรือ ผู้อำนวยการหลักสูตร

หน่วยกิตจากประสบการณ์ชีวิต

มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นแคลิฟอร์เนียสเตตไม่นับหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาที่มีการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ก่อนหน้าและใบประกอบวิชาชีพ

การสัมภาษณ์ส่วนบุคคล

นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสสัมภาษณ์ส่วนบุคคลกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายระหว่างขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษา เป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่ได้พูดคุยกับพนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายก่อนก้าวเข้าสู่การศึกษาหลังจากระดับมัธยมศึกษาอย่างมั่นใจ

การรักษาสถานภาพนักศึกษา

นักศึกษาเต็มเวลาสามารถขอรักษาสถานภาพนักศึกษาได้ โดยหลักสูตรปริญญาตรีจะต้องเรียนครบ 12 หน่วยกิต และหลักสูตรปริญญาโทจะต้องเรียนครบ 8 หน่วยกิต